หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง (ภูผามหาลัย) รุ่นที่ 4/64  
 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง (ภูผามหาลัย) รุ่นที่ 4 พ.ศ.2564
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมทำใส้อั่วสมุนไพร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 51 คน
มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรตำบลบ้านมุง ให้สามารถจัดบริการสาธารณะ
    ด้านการดู้แลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมลพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพ
3. เพื่องเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจและพัฒนาสุขภาพชีวิต
    ของผู้สูงอายุ
4.เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า
   มีศักดิ์ศรี
5. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ ยอมรับสู่ชุมชน
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 15.56 น. โดย คุณเพลินพิศ แก้วแดง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/109

ลำดับภาพที่ 2/109

ลำดับภาพที่ 3/109

ลำดับภาพที่ 4/109

ลำดับภาพที่ 5/109

ลำดับภาพที่ 6/109

ลำดับภาพที่ 7/109

ลำดับภาพที่ 8/109

ลำดับภาพที่ 9/109

ลำดับภาพที่ 10/109

ลำดับภาพที่ 11/109

ลำดับภาพที่ 12/109

ลำดับภาพที่ 13/109

ลำดับภาพที่ 14/109

ลำดับภาพที่ 15/109

ลำดับภาพที่ 16/109

ลำดับภาพที่ 17/109

ลำดับภาพที่ 18/109

ลำดับภาพที่ 19/109

ลำดับภาพที่ 20/109

ลำดับภาพที่ 21/109

ลำดับภาพที่ 22/109

ลำดับภาพที่ 23/109

ลำดับภาพที่ 24/109

ลำดับภาพที่ 25/109

ลำดับภาพที่ 26/109

ลำดับภาพที่ 27/109

ลำดับภาพที่ 28/109

ลำดับภาพที่ 29/109

ลำดับภาพที่ 30/109

ลำดับภาพที่ 31/109

ลำดับภาพที่ 32/109

ลำดับภาพที่ 33/109

ลำดับภาพที่ 34/109

ลำดับภาพที่ 35/109

ลำดับภาพที่ 36/109

ลำดับภาพที่ 37/109

ลำดับภาพที่ 38/109

ลำดับภาพที่ 39/109

ลำดับภาพที่ 40/109

ลำดับภาพที่ 41/109

ลำดับภาพที่ 42/109

ลำดับภาพที่ 43/109

ลำดับภาพที่ 44/109

ลำดับภาพที่ 45/109

ลำดับภาพที่ 46/109

ลำดับภาพที่ 47/109

ลำดับภาพที่ 48/109

ลำดับภาพที่ 49/109

ลำดับภาพที่ 50/109

ลำดับภาพที่ 51/109

ลำดับภาพที่ 52/109

ลำดับภาพที่ 53/109

ลำดับภาพที่ 54/109

ลำดับภาพที่ 55/109

ลำดับภาพที่ 56/109

ลำดับภาพที่ 57/109

ลำดับภาพที่ 58/109

ลำดับภาพที่ 59/109

ลำดับภาพที่ 60/109

ลำดับภาพที่ 61/109

ลำดับภาพที่ 62/109

ลำดับภาพที่ 63/109

ลำดับภาพที่ 64/109

ลำดับภาพที่ 65/109

ลำดับภาพที่ 66/109

ลำดับภาพที่ 67/109

ลำดับภาพที่ 68/109

ลำดับภาพที่ 69/109

ลำดับภาพที่ 70/109

ลำดับภาพที่ 71/109

ลำดับภาพที่ 72/109

ลำดับภาพที่ 73/109

ลำดับภาพที่ 74/109

ลำดับภาพที่ 75/109

ลำดับภาพที่ 76/109

ลำดับภาพที่ 77/109

ลำดับภาพที่ 78/109

ลำดับภาพที่ 79/109

ลำดับภาพที่ 80/109

ลำดับภาพที่ 81/109

ลำดับภาพที่ 82/109

ลำดับภาพที่ 83/109

ลำดับภาพที่ 84/109

ลำดับภาพที่ 85/109

ลำดับภาพที่ 86/109

ลำดับภาพที่ 87/109

ลำดับภาพที่ 88/109

ลำดับภาพที่ 89/109

ลำดับภาพที่ 90/109

ลำดับภาพที่ 91/109

ลำดับภาพที่ 92/109

ลำดับภาพที่ 93/109

ลำดับภาพที่ 94/109

ลำดับภาพที่ 95/109

ลำดับภาพที่ 96/109

ลำดับภาพที่ 97/109

ลำดับภาพที่ 98/109

ลำดับภาพที่ 99/109

ลำดับภาพที่ 100/109

ลำดับภาพที่ 101/109

ลำดับภาพที่ 102/109

ลำดับภาพที่ 103/109

ลำดับภาพที่ 104/109

ลำดับภาพที่ 105/109

ลำดับภาพที่ 106/109

ลำดับภาพที่ 107/109

ลำดับภาพที่ 108/109

ลำดับภาพที่ 109/109
<<
>>
X