หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2561  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2562  โดยให้เริ่มสมัยประชุม  ตั้งแต่วันที่  13  พฤษภาคม  2562    
เป็นต้นไป  นั้น
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 13 )  พ.ศ. 2552 ]   ประกอบกับ หมวด 2 การประชุม ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554)  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2562  ตั้งแต่วันที่  13  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน  30  วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 09.40 น. โดย คุณ จีรพัฒน์ จันทรา

ผู้เข้าชม 89 ท่าน