หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561  
 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านมุง  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2560  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2560  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2561  โดยให้เริ่มสมัยประชุม  ตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม  2561  
เป็นต้นไป  นั้น
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 13 )  พ.ศ. 2552 ]   ประกอบกับ หมวด 2 การประชุม ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554)  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุงสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2561  ตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม  2561  เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน  30  วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 13.23 น. โดย คุณ จีรพัฒน์ จันทรา

ผู้เข้าชม 128 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
083-624-5958
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10