หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
คุณภาพชีวิตดี ด้วยบริการที่มุ่งพัฒนาสังคม
แผ่นดินสมบูรณ์ ผลผลิตมั่งคั่ง
เทศบาลตำบลบ้านมุง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านมุง สังคมดี เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตดี มุ่งพัฒนา โปร่งใส ให้โอกาสประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\\\\\"ชิมช้อปใช้\\\\\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5650 ลว 11 ก.ย. 62 [ 11 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ศพด. ของ อปท.  [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562  [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดรูปแบบ Model ถังขยะเปียกฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5794 ลว 16 ก.ย. 62 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 687 ลว 17 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5795 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1-3 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 686 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5800 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5799 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
การตั้งงบประมาณด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือการรักษาความสะอาด ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 685 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
การจัดกิจกรรมขยายผล \\\\\\\"การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย\\\\\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5785 ลว 16 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5767 ลว 16 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่ พล 0023.1/ว5784  [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 75 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ที่ พล 0023.2/ว5617 ลว 10 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3743  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/16678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว5467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ากรรมการ ก.พ.ค. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว3749  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3747  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5530  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3601  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร) กพส. มท 0810.6/ว3731 [รายชื่อ อปท.]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/16594-16610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724  [ 17 ก.ย. 2562 ]
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
ทต.บางระกำ หน้าที่ความรับผิดชอบ (ระยะเวลา 17-18 กันยายน 2562) [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ การเพาะถั่วงอก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ (Municipal District Bangrak [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.มะตูม องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (18/9/2562) [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (น้ำท่วม) [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข็มแข็งกลุ่มเยาวชนตำบล [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแยง โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ชมพู โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชมพู ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (ส [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับเงินค่าปรับการยื่นแบบเกินกำหนดภาษีโรงเรีอนและ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ถนนหน้าวัดวังพรม เกิดการชำรุดเสียหาย [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขอม [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,7,8 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไฟข้างทาง (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0  
ทำเนียบผู้นำชุมชน (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0  
ทำเนียบผู้นำชุมชน (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0  
อยากทราบว่า เวลาราชการ ของเทศบาล ตือเท่าไร (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 18704  ตอบ 5  
 


 
 
 
  
 
 

มะปรางไข่ไก่พันธุ์ดี

น้ำตกขุนห้วยเทิน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลบ้านมุง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
  การให้บริการ
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ค. 2552
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
083-624-5958
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10