หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
คุณภาพชีวิตดี ด้วยบริการที่มุ่งพัฒนาสังคม
แผ่นดินสมบูรณ์ ผลผลิตมั่งคั่ง
เทศบาลตำบลบ้านมุง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านมุง สังคมดี เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตดี มุ่งพัฒนา โปร่งใส ให้โอกาสประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ที่ พล 0023.3/ว 215 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้ง อ.เมือง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 5072 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2235 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 82 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 2236 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2263 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอส่งข้อมูลระดับน้ำกักเก็บ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ ที่ พล 0023.3/ว 2246 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้ง อ.เมือง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5091 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
เร่งรัดตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 216 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวด คลิปวิดีโอด้านอนามัย ที่ พล 0023.3/ว2248 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
แจ้ง อ.บางระกำ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 5088 ลว 30 มึ.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
แจ้ง อ.พรหมพิราม (อบต.ท่าช้าง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563-2564 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/5089 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส 2019 หรือโควิด 19 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 139 
การดำเนินโครงการงบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 212 ลว 27 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 126 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 213 ลว. 27 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
การดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 212 ลว 27 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ที่ พล 0023.3/ว 211 ลว 27 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2171 ลว 26 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2158 ลว 26 มี.ค. 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพฯ DLTV (ส่วนที่ 2) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว2164 ลว 26 มี.ค. 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 105 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพฯ DLTV (ส่วนที่ 1) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว2164 ลว 26 มี.ค. 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 84 
 
 
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1015  [ 30 มี.ค. 2563 ]
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1792  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1010  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1007  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1008  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.2/ว1006  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4937-4948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4746-4821 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4670-4745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/5025-5100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/4949-5024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/4857-4934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว989  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
อบต.ดอนทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ ประชุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกะท้าว ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้อแท้ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นาบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเคลนไฮดรอลิค พร้อมกระ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดห [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองพระ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ดินทอง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำกุ่ม วิดีทัศน์นำเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ชมพู มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำกุ่ม 200327 ล้างทำความสะอวดโรงฆ่าสัตว์ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำเนียบผู้นำชุมชน (11 ธ.ค. 2562)    อ่าน 74  ตอบ 1  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 ต.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 1  
ไฟข้างทาง (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 68  ตอบ 0  
ทำเนียบผู้นำชุมชน (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0  
 


 
 
 
  
 
 

มะปรางไข่ไก่พันธุ์ดี

น้ำตกขุนห้วยเทิน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลตำบลบ้านมุง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
  การให้บริการ
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ค. 2552
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
083-624-5958
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10