ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
บริการทะเบียนพาณิชย์
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ